نویسنده = علیرضا فرخزاد
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پتانسیل ژنتیکی ژرم‌پلاسم گردو در منطقه ارومیه برای گزینش ژنوتیپ‌های برتر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

کیهان طرحی؛ علیرضا فرخزاد؛ راحله قاسم زاده؛ مهدی محسنی آذر


2. تأثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

ساوه واعظی هریس؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ زهرا یوسفی


3. بررسی تأثیر محیط کشت، نوع و غلظت منبع‌کربنی بر پرآوری پایه گیزیلا 6

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

پریسا اقبالی شره‌جینی؛ علیرضا فرخزاد؛ بهمن حسینی


4. بهینه‌سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علیرضا فرخزاد؛ لطفعلی ناصری؛ خدیجه آقایی


5. تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم "بیدانه سفید" تحت سمیت بور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-29

سمیه نظام‌دوست؛ علیرضا فرخزاد؛ میرحسن رسولی‌صدقیانی