نویسنده = موسی رسولی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-74

موسی رسولی؛ پروانه روستایی؛ آرش بابایی