نویسنده = مصطفی قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر میان‌پایه بر برخی عناصر کم مصرف برگ در برخی ارقام تجاری پسته

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

یوسف رفیعی؛ حسینعلی اسدی‌قارنه؛ مصطفی قاسمی