نویسنده = محسن پیرمرادیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-46

قاسم حسنی؛ حسن حاج نجاری؛ محسن پیرمرادیان