نویسنده = مریم تاتاری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و نژادگان‌های امیدبخش بادام با استفاده از خصوصیات خشک میوه و مغز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-151

سید اصغر موسوی؛ محمود قاسم نژاد؛ مریم تاتاری؛ صفورا اسکندری


3. ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتیپ‌های پاکوتاه گزینش‌شده محلب در شرایط گلخانه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-62

الله‌وردی رشیدی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری؛ محبوبه زمانی‌پور