نویسنده = امیرعباس تقی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سازگاری برخی ژنوتیپ‌ها و ارقام زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

امیرعباس تقی‌زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی‌اصغر زینانلو