نویسنده = علی جعفری‌طائمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های بذری بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 106-120

موسی رسولی؛ علی جعفری‌طائمه؛ مصطفی رحمتی‌جنید آباد