نویسنده = فاطمه کبیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس ‌انگور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فاطمه کبیری؛ احمد معینی؛ امین باقی‌زاده؛ زهرا موحدی