نویسنده = سیدجلال طباطبایی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه‌ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

حسین صدقیان‌زاده؛ سیدجلال طباطبایی؛ یاور شرفی


2. اثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم ماری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 114-125

جواد محزون؛ سیدجلال طباطبایی؛ یاور شرفی