نویسنده = سید جلال طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اکسید روی، تالک و کائولین بر خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

مسعود ناظری؛ نسرین ملائی؛ سید جلال طباطبایی