کلیدواژه‌ها = تشکیل میوه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

احمد رئوفی؛ مجید راحمی؛ سحر صداقت؛ مریم زارع


2. تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گرده‌زا بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم "زاهدی"

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-53

مصیب سیاه سر؛ مسعود خضری؛ ایرج توسلیان