کلیدواژه‌ها = اسید آسکوربیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دمای خشک کردن و میزان بلوغ در برداشت برخصوصیات بیوشیمیایی و کیفیت میوه عناب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 60-69

فرید مرادی نژاد؛ علی کاظمی؛ مهدی خیاط؛ همایون فرهنگ‌فر