کلیدواژه‌ها = خندانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

احمد رئوفی؛ مجید راحمی؛ سحر صداقت؛ مریم زارع