تأثیر پوشش خوراکی صمغ گوار و ژل آلوئه‌‌ورا بر کیفیت انبارمانی میوه انبه (Mangifera indica)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 دانشیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان

چکیده

میوه انبه(Mangifera indica) به‌عنوان یکی از میوه‌های مهم گرمسیری، از ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار است. اما به دلیل فرازگرا بودن، فرآیند رسیدن میوه انبه به‌سرعت انجام می‌گیرد. لذا عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر صمغ گوار و ژل آلوئه‌‌ورا بر کیفیت و ارزش غذایی میوه انبه در مدت انبار در دمای 12 درجه سانتیگراد انجام شد. تیمارها شامل صمغ گوار یک درصد، ژل آلوئه‌ورا 20 درصد و ترکیب محلول­های گوار و آلوئه ورا بود. بعد از 4 هفته نگهداری، خصوصیات مختلف کمی و کیفی میوه ارزیابی شدند. کمترین مقدار TSS و بیشترین مقدار شاخص طعم در میوه‌های با پوشش آلوئه‌ورا 20 درصد مشاهده شد. بیشترین میزان سفتی در میوه‌های دارای پوشش آلوئه­ورا و بیشترین مقدار آسکوربیک اسید و فلاونوئید کل در تیمار ترکیبی گوار و آلوئه‌ورا مشاهده شد. تیمار آلوئه ورا بطور معنی­داری، افت وزن کمتری نسبت به شاهد نشان داد. میوه­های تیمار شده با پوشش­های مختلف و شاهد از نظر فعالیت آنتی­اکسیدانی و فنل کل تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نشان ندادند. میوه­های پوشش‌دار شده با ژل آلوئه‌‌ورا نسبت به شاهد و دیگر تیمارها دارای پوست سبز رنگ‌تری بودند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که پوشش­های خوراکی ژل آلوئه‌ورا و صمغ گوار به تنهایی نقش موثری در حفظ کیفیت میوه انبه در مدت انبار داشتند.

کلیدواژه‌ها