بهبود برخی از خصوصیات میوه آلوی رقم قطره طلا توسط کاربرد برگی نانوذرات سیلیس و کلرید کلسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

4 کارشناس‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

با توجه به ضایعات زیاد محصولات کشاورزی در ایران، توجه به مرحله­ پس از برداشت امری ضروری است. به منظور بررسی اثر محلول­پاشی پیش از برداشت کلرید کلسیم و نانو­ذرات سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه­ آلو، آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشگاه شاهد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ترکیب تیمارهای کلرید کلسیم و نانو­ذرات سلیس در 4 تکرار اجرا شد. در این آزمایش از  4 سطح کلرید کلسیم (0، 500، 1000 و 2000 میلی­گرم در لیتر) و 3 سطح نانو­ذرات سلیس (0، 200 و 400 میلی­گرم در لیتر) استفاده شد، محلول­پاشی با آب مقطر (غلظت صفر هر دو ترکیب) به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سطوح ترکیبی تیمارهای مختلف نسبت به تیمار شاهد اثر معنی­داری بر وزن، طول، قطر، سفتی میوه، مواد جامد محلول، pH عصاره میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث داشتند. ترکیب تیماری 200 میلی­گرم در لیتر سیلیس به همراه 1000 میلی­گرم در لیتر کلرید کلسیم و ترکیب تیماری 400 میلی­گرم در لیتر سیلیس به همراه 1000 میلی­گرم در لیتر کلرید کلسیم بهترین اثر را بر بیشتر شاخص­ها داشتند. به نظر می­رسد محلول­پاشی درختان با کلرید کلسیم و نانوذرات سیلیس در مرحله پیش از برداشت می­تواند خصوصیات کمی و کیفی میوه آلو را در مرحله پس از برداشت بهبود بخشد.  

کلیدواژه‌ها