ارزیابی هیبریدهای سیب برای شناسایی و گروه بندی نتاج زودبارده، زود-متوسط‏رس با عملکرد بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

2 دانشیار پژوهشی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

تحقیقات به نژادی با هدف تولید ارقام زود- متوسط‏رس سیب در سال ۱۳۸۳ در کرج، با انجام ۴۴ ترکیب تلاقی آغاز و تعداد ۷۰۰۰ نتاج تنی و ناتنی تولید شد که از میان آن‌ها۷۲۰ دورگ گزینش شده در سال ۱۳۸۷در باغ مستقر شدند و در نهایت ۵۶۶ درخت باقی مانده و رشد کردند. پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی صفات فنولوژی گل‌دهی، زمان رسیدن، زودباردهی، تراکم‌ گلدهی و میوه بندی به‌صورت فراگیر روی ۵۶۶ نتاج نسل اولی ۶ و ۷ ساله موجود در باغ، طی سال­های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ انجام شد. درصد میوه‌بندی طی دو مرحله با شمارش تعداد شاخه بارده و تعداد میوه در درخت بررسی شد. در پایان فصل رویشی ۱۷ ژنوتیپ زودرس و متوسط‌رس با عملکرد بالا شناسایی شدند. آزمایش‌های ارزیابی میوه شامل صفات بیوشیمیایی و ‌صفت پومولوژیک بر‌اساس دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری (D.U.S) سیب انجام شد. برای 17 دورگ انتخابی از نظر تمامی صفات کمی و کیفی تجزیه خوشه‌ای ساده انجام و میزان همبستگی صفات تعیین شد. بر اساس نتایج تجریه خوشه‌ای به روش وارد، تمامی نتاج انتخابی در 3 گروه قرار گرفتند. در نتایج حاصل، همبستگی مثبت معنی‌داری بین صفت وزن میوه و طول و قطر میوه و همبستگی منفی معنی‌داری بین صفت وزن میوه و صفات TSS و TA در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها