تأثیر برخی اسانس‌های گیاهی بر پوسیدگی کپک‌آبی (Penicillium italicum) و ویژگی‌های کیفی میوه لیموترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

5 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر عباس

چکیده

ترکیبات طبیعی مانند اسانس­های گیاهی به­عنوان یک روش سالم برای کنترل پوسیدگی پس از برداشت و نیز تأخیر در پیری میوه مورد استفاده قرار می‏گیرد.  این مطالعه با هدف بررسی اثرات اسانس­های میخک، دارچین، آویشن شیرازی و آویشن باغی روی کنترل پوسیدگی ناشی از پنی­سیلیوم ایتالیکوم و برخی ویژگی­های کیفی لیموترش رقم مکزیکن لایم در طی انبارمانی انجام شد. لیموها با سوسپانسیون­ قارچمایه­زنی­ و با اسانس­های روغنی در سه غلظت­ صفر (شاهد)، 1/0 و 2/0 درصد در اتانول 5/1% حجمی- حجمی، غوطه­ور شدند. سپس میوه­های لیمو در دمای 1± 8 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 95-90 درصد به­­مدت 21 روز نگه­داری ­شدند. نتایج نشان داد که اسانس­های گیاهی در کنترل کپک­ آبی و حفظ کیفیت پس ­از برداشت میوه لیمو مؤثر بودند. پس ­از 21 روز انبارمانی، اسانس­های آویشن باغی در غلظت 2/0 درصد و دارچین 1/0 درصد به­ترتیب 8/58 و 9/55 درصد پوسیدگی پس ­از برداشت کمتری نسبت به شاهد داشتند. با این حال در این دو تیمار محتوای فنل کل و فعالیت آنتی­اکسیدانی بیشتری در مقایسه با شاهد مشاهده شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان بیان داشت که کاربرد اسانس­های گیاهی به­خصوص آویشن باغی و دارچین به­عنوان یک قارچ­کش طبیعی می­تواند در کنترل بیماری ناشی از کپک آبی مرکبات مفید باشد.

کلیدواژه‌ها