ارزیابی ریخت‌شناسی و میوه‌شناسی تعدادی از ارقام و ژنوتیپ‌های سه گونه تجاری آلو (Prunus spp L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده میوه های معتدله و سرد سیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات ترویج وآموزش کشاورزی

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات ریخت­شناسی و میوه­شناسی 27 رقم و ژنوتیپ از سه گونه اصلی آلو (P.cerasifera،  P. salicina.و. P.domstica)، 33 صفت شامل تاریخ­های شروع و خاتمه گلدهی، زمان رسیدن، رشد رویشی، مساحت سطح مقطع تنه، طول میانگره، اندازه جوانه رویشی، ابعاد برگ، ابعاد میوه و هسته، قطر گوشت، وزن میوه و هسته، TSS، TA، سفتی بافت، چسبندگی هسته، اسیدیته آب میوه، ماده خشک و عملکرد طی سال­های 1396 و 1397 مطالعه شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی­داری در سطح یک درصد نشان دادند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه کلاستر در فاصله اقلیدسی 7، ارقام به پنج گروه و یک رقم مستقل تقسیم شدند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، رقم نسبتا زود­رس بلک استار (آلو ژاپنی) برای عرضه در اول فصل و ارقام آنجلنو (آلو ژاپنی)، براون دوانت و زرد کردستان (از ارقام اروپایی) بعنوان دیر­رس­ترین ارقام جهت عرضه در آخر فصل و یا نگهداری در سردخانه توصیه می­شوند. همچنین ژنوتیپ­های گوجه یزدانی و شیشه­ای (گونه سرازیفرا) بدلیل اندازه، رنگ پوست، کیفیت و زمان رسیدگی مطلوب می تواند جهت توسعه کشت و کار توصیه ­گردد.

کلیدواژه‌ها