نویسنده = اورنگ خادمی
کاهش آسیب سرمازدگی، پوسیدگی و افزایش عمر انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه با تیمار L-آرژنین

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 104-118

10.30466/rip.2021.53619.1183

سیدمحمد حسینی ملا؛ سمیه رستگار؛ ولی اله قاسمی ‌عمران؛ اورنگ خادمی


مقایسه اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری در میوه توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 79-93

یونس نعمتی‌میرک؛ اورنگ خادمی؛ ایمان روح‌اللهی؛ عبدالامیر بستانی؛ ناصر کریمی