دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
9. بررسی تنوع پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های سیب منطقه سیستان

مجتبی شهرکی؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ براتعلی فاخری؛ لیلا فهمیده؛ مهدی آران


11. برآورد ارزش اصلاحی برخی صفات پومولوژیک در ارقام انگور آذربایجان غربی

میترا رازی؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ محمد اسماعیل امیری؛ پدرو مارتینز گومز