دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
9. بررسی تنوع پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های سیب منطقه سیستان

صفحه 102-113

مجتبی شهرکی؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ براتعلی فاخری؛ لیلا فهمیده؛ مهدی آران


11. برآورد ارزش اصلاحی برخی صفات پومولوژیک در ارقام انگور آذربایجان غربی با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 126-138

میترا رازی؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ محمد اسماعیل امیری؛ پدرو مارتینز گومز