دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
5. اثر قارچ میکوریز و تغذیه فسفر بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم

سیدعلی‌آقا میرطالبی؛ اعظم جعفری؛ مصطفی شیرمردی؛ محمدآقا لطف‌الهی


6. بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس ‌انگور

فاطمه کبیری؛ احمد معینی؛ امین باقی‌زاده؛ زهرا موحدی


13. ارزیابی سازگاری گرده‏افشانی و انتخاب گرده‏زای مناسب برای رقم تجاری بادام شاهرود 12

موسی رسولی؛ علی جعفری‌طائمه؛ مصطفی رحمتی‌جنیدآبادی؛ عباسعلی جنتی‌زاده