نویسنده = سید فرهاد صابرعلی
اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 95-106

صابر تراب احمدی؛ بهرام عابدی؛ سید فرهاد صابرعلی