درباره نشریه

مجله پژوهش های میوه­ کاری یک مجله علمی- پژوهشی  است که مقالات پژوهشی مرتبط با تولید ، گیاه شناسی ، بیوشیمی ، اصلاح نژاد ، بیوتکنولوژی ، بیماری شناسی ، تغذیه ، ریزازدیاد و کشت بافت ، فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت ، مهندسی ، فرآوری میوه و سایر زمینه های مرتبط با میوه های مناطق معتدل ، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ، میوه های ریز و خشک میوه ها را منتشر می نماید. دامنه این مجله شامل تمام محصولات میوه باغی است اما شامل محصولات ویژه مانند محصولات جنگلی نیست.

انواع مقالات:

1.  مقالات کامل اصلی (مقالات عادی)

2.  مقالات مروری (باید بخشی از موضوع مورد علاقه فعلی را پوشش دهند)

3. مکاتبات کوتاه

3-1. گزارش نتایج اولیه تحقیقات مهم (تحقیقات آزمایشی: به عنوان مثال بدون تکرار یا با محدودیت های دیگر)

3-2. روش جدید یا اصلاح روش موجود ، احتمالاً توصیف آزمایش اول.

3-3. نتایج استفاده از روش تحقیق قبلی منتشر شده در سایر محصولات یا تحت شرایط مختلف (کشف واقعیت یا دستور العمل ها) که با این وجود مورد توجه یک خواننده بین المللی است ، باید بینش علمی جدیدی داشته باشد.

3-4. بررسی کتاب (در مجله در مورد طیف وسیعی از کتابهای مرتبط که بیش از 5 سال از عمرشان نمی گذرد).

مقالات اصلی باید نتایج تحقیقات اصلی را گزارش دهند. مقالات ارسالی نباید قبلاً در جاهای دیگر منتشر شده باشند ، مگر به صورت مقدماتی یا چکیده. بازبینی ها باید بخشی از علاقه فعلی موضوع را پوشش دهند و ممکن است ارسال یا دعوت شوند.

مکاتبات کوتاه باید به طور کامل مستند باشند ، هم درمورد موضوع و شرح روش های آزمایشی استفاده شده و  هم به عنوان یک مقاله علمی.