کلیدواژه‌ها = محیط کشت MS
بررسی تأثیر محیط کشت، نوع و غلظت منبع‌کربنی بر پرآوری پایه گیزیلا 6

دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 1-15

پریسا اقبالی شره‌جینی؛ علیرضا فرخزاد؛ بهمن حسینی