کلیدواژه‌ها = گایاکول پراکسیداز
اثر ترکیبات مختلف بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در درختان فندق

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402

10.30466/rip.2022.54013.1217

سعید بهرامی؛ شکراله حاجی وند؛ سارا سعادتمند؛ مجتبی فتحی