تأثیر ژنوتیپ‌های مختلف گرده‌زا بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم "زاهدی"

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

خرما یکی از مهمترین محصولات باغی کشور می­باشد و کیفیت و عملکرد میوه این درخت تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی به ویژه نوع منبع گرده می­باشد. به منظور بررسی تأثیر منابع مختلف گرده­ بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرمای کشت بافتی رقم"زاهدی"، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه ژنوتیپ گرده زا (M001،  M002 و M003) و مراحل مختلف رشدی میوه (خارک، رطب و تمر) و در چهار تکرار انجام گردید. خصوصیات کمی و کیفی میوه در مراحل مختلف رشدی میوه (خارک، رطب و تمر) اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که طول، قطر، وزن میوه و هسته، pH، اسیدیته قابل تیتر (TA)، مواد جامد محلول(TSS) وTSS/TA، قند­کل و عملکرد تحت تأثیر ژنوتیپ گرده­زا و مرحله رشد میوه واقع شده است. در همه ژنوتیپ­های مورد مطالعه، اندازه و حجم میوه و هسته و مقدار TA میوه از مرحله خارک به مرحله تمر کاهش و مقدار TSS، pH، نسبت TSS/TA و مقدار قند کل افزایش معنی­داری یافت. مشخص گردید که ژنوتیپ نر M003 در مقایسه با سایر ژنوتیپ­های نر مورد بررسی، باعث بهبود خصوصیات کمی و کیفی میوه و در نهایت افزایش عملکرد (9/28 کیلوگرم)  خرمای رقم "زاهدی" می­گردید.

کلیدواژه‌ها