بررسی اثر اسید سالیسیلیک در افزایش عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت انگور رقم سلطانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 دانشجویان کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای مصرف تازه‌خوری انگور، وجود محدودیت‌هایی در خصوص نگهداری و انبار­مانی، موجب کاهش عمر انباری و قفسه‌ای محصول می‌شود. اسید سالیسیلیک در برطرف کردن اثرات سوء تنش‌های زنده و یا غیر زنده مثل دمای پایین نیز نقش مهمی دارد. به منظور بررسی اثر تیمار اسید سالیسیلیک در حفظ کیفیت انگور رقم سلطانی؛ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با غلظت­های 0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، شستشو با آب مقطر و بدون شستشو (شاهد) در 3 تکرار انجام گرفت. انگور­ها به مدت شش هفته در سردخانه با رطوبت نسبی 90 درصد و دمای 1 درجه سانتی­گراد نگهداری شدند و نمونه برداری بصورت هفتگی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که اسید سالیسیلیک موجب کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه‌ها می‌شود. همچنین تیمار اسید سالیسیلیک موجب افزایش پرولین، کربوهیدرات کل، فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز و کاهش میزان H2O2 می­شود. بیشترین مقدار کاروتنوئید کل مربوط به تیمار اسید سالیسیلیک 4 میلی‌مولار در هفته دوم بود. اما با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌توان تیمار اسید سالیسیلیک 2 میلی‌مولار را به عنوان یک تیمار مناسب جهت افزایش عمر انبارمانی انگور سلطانی پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها