بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مواد هیومکی شامل موادی هستند که محتوای مواد مغذی خاک را بهبود می­بخشند و دسترسی به مواد غذایی را افزایش می­دهند. به منظور بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک روی خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با هفت سطح کاربرد برگی و خاکی اسید هیومیک در غلظت­های شاهد، دو، چهار و شش کیلوگرم در هکتار در چهار تکرار در طی سال­های 94-95 در یکی از باغات کیوی شهرستان تالش در استان گیلان انجام شد. در این پژوهش صفات مورد اندازه‌گیری شامل وزن میوه، سفتی میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ­ث، pH آب میوه ، فنل کل  و عملکرد میوه می­باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که تیمار اسید هیومیک روی وزن و عملکرد میوه، ویتامین ­ث و مواد جامد محلول در سطح p.

کلیدواژه‌ها