تأثیر کاربرد پس از برداشت پوشش کیتوزان حاوی عصاره چای سبز بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

توت­فرنگی از جمله میوه­های حساس به آسیب­های مکانیکی و فیزیولوژیکی بوده و دارای سرعت متابولیسم و تخریب سریع در طول مدت زمان نگهداری است. در پژوهش حاضر از کیتوزان 1 درصد حاوی غلظت­های مختلف عصاره چای سبز (10، 20 و 30 درصد) برای پوشش­دهی میوه­های توت­فرنگی­ رقم سلوا استفاده شد و میزان کاهش وزن، pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، آنتوسیانین کل، شاخص مربوط به رنگ (L, a, b)، شمارش میکروبی (باکتری­های کل، کپک­ها و مخمرها) و ویژگی­های حسی طی زمان نگهداری به مدت 16 روز در دما °C4 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طول مدت زمان نگهداری، میزان کاهش وزن، pH، مواد جامد محلول، تعداد باکتری­های کل، کپک­ها و مخمرها افزایش و ویژگی­های اسیدیته قابل تیتراسیون، آنتوسیانین کل و سفتی بافت کاهش پیدا کرد. توت­فرنگی­های پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز دارای درصد کاهش وزن، pH، مواد جامد محلول کمتر و اسیدیته قابل تیتراسیون، آنتوسیانین کل بالاتر و بافت سفت­تری نسبت به توت­فرنگی بدون پوشش­دهی (تیمار شاهد) بودند. از سوی دیگر نتایج نشان داد که پوشش­دهی میوه­های توت­فرنگی رقم سلوا با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز سبب بهبود شاخص­های رنگ میوه و کاهش رشد میکروبی در طول مدت زمان نگهداری شد. افزایش غلظت عصاره چای سبز منجر به اثرات سینرژیستی با کیتوزان شد، بطوری که تیمار پوشش کیتوزان 1 درصد حاوی عصاره چای سبز 30 درصد دارای بهترین تأثیر در بهبود ویژگی­های کیفی و افزایش زمان ماندگاری بود.

کلیدواژه‌ها