تأثیر کاربرد برگی نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی نارنگی رقم پرل تانجلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تغذیه درختان میوه و استفاده از تنظیم­کنندهای رشد مناسب، می­تواند در کمیت و کیفیت میوه درختان نقش موثری داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر نفتالین استیک اسید (در غلظت­های 0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) و سولفات پتاسیم (در غلظت­های 0، 5/0 و 1 %) بر میزان محصول و کیفیت میوه نارنگی رقم پرل تانجلو بود. این پژوهش در سال 1394 در یک باغ تجاری در حومه شهرستان دزفول با 12 تیمار و سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به اجرا در آمد. درختان 16 ساله نارنگی پرل روی پایه نارنج در خرداد ماه با  نفتالین استیک اسید با غلظت صفر، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر و سولفات پتاسیم با غلظت­های صفر، نیم و یک درصد محلول­پاشی شدند. میوه­ها در آذر ماه همان سال برداشت و جهت بررسی ویژگی­های کمی و کیفی به دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند. نتایج نشان داد که غلظت 100 میلی­گرم در لیتر نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم 5/0 درصد به ترتیب باعث افزایش معنی­دار ویتامین ث و مواد جامد محلول میوه شدند. نفتالین استیک اسید 100 میلی­گرم در لیتر همراه با سولفات پتاسیم 1% موجب افزایش معنی­ دار عملکرد درختان گردید. با وجود تاثیر مثبت استفاده از نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم در بهبود ویژگی­های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم پرل تانجلو، لازم است بررسی­های تکمیلی در چند سال به منظور کاهش اثرات محیطی با توجه به میزان بار درخت انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها