بررسی تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی به منظور معرفی ژنوتیپ‌های برتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

اولین گام در برنامه‌های به­نژادی و اصلاح گردو، استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در بین جمعیت‌ها، ارقام و ژنوتیپ­های موجود می‌باشد. به همین دلیل شناسایی و معرفی ژنوتیپ­های برتر از جایگاه ویژه‌ای در توسعه باغ های اصلاح شده گردو دارد. در پژوهش حاضر تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو موجود در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه ملایر با استفاده از برخی صفات مورفولوژیک و پومولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. بین ژنوتیپ­های مختلف مورد مطالعه اختلاف معنی­ داری از لحاظ صفات مورد بررسی مشاهده شد. ژنوتیپ­های MKG112، MKG65 و MKG105 نسبت به سایر ژنوتیپ­ها دیر برگده بودند. بیشترین درصد و وزن مغز به ترتیب با 51/67 درصد و 94/5 گرم در ژنوتیپ MSG15 و کمترین وزن پوسته چوبی با 3 گرم در ژنوتیپ شماره MKG82 بدست آمد. همچنین ژنوتیپ MKG105 بیشترین وزن تر میوه با پوست سبز را نسبت به سایر ژنوتیپ­ها با 80/33 گرم دارا بود. کمترین و بیشترین درصد روغن به ترتیب در ژنوتیپ­های MKG46 و MSG15 به میزان 93/51 و 95/72 درصد مشاهده شد. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی مثبت و منفی معنی­داری بین برخی از صفات رویشی، خشک میوه و مغز را نشان داد. براساس نتایج تجزیه خوشه‌ای، در فاصله 5 اقلیدسی ژنوتیپ­ها به 5 گروه تقسیم­بندی شدند. صفات مورد مطالعه در 11 گروه عاملی قرار گرفتند که مجموعاً 01/71 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر ژنوتیپ­های  MKG11 ،MKG12 ،MSG15 MKG16 ،MKG36 ،MKG41 ،MKG44 ،MKG45 ،MKG55 ،MKG65 ،MKG105 ،MKG111 ،MKG112 و MKG114 از نظر برخی صفات مهم مثل وزن خشک میوه و مغز بهتر از سایر ژنوتیپ­ها بودند که می توانند در برنامه های اصلاحی مورد استفاده بیشتری قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها