شناخت پتانسیل اقلیمی – کشاورزی مناطق استان خوزستان از لحاظ کاشت محصولات باغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

شناخت استعدادها و پتانسیل اقلیمی مناطق برای کاشت محصولات باغی اولین گام در برنامه­ریزی کشاورزی محسوب می­شود. برای رسیدن به این هدف، یکی از مهم­ترین ابزارها، استفاده از روش­های طبقه­بندی اقلیمی-کشاورزی است. در این تحقیق از روش طبقه­بندی پاپاداکیس استفاده گردید که به دلیل برخورداری از 440 زیرگروه اقلیمی و تاکید بر ویژگی­های بوم شناختی از دقّت بالایی برخوردار است. در ابتدا 10 ایستگاه هواشناسی همدید به دلیل پیوستگی داده با طول دوره مشترک آماری 23 سال (2016-1994) انتخاب گردید. قابل ذکر است که هر ایستگاه نماینده وضعیت اقلیمی یک شهرستان بوده و ایستگاه­ها بر اساس شاخص­های اقلیمی روش پاپاداکیس طبقه­بندی شدند. نتیجه این تحقیق نشان داد که سه ایستگاه آبادان، بستان و بندر ماهشهر دارای اقلیم جنب حاره­ای گرم بوده که برای کاشت میوه­های گرمسیری بسیار مناسب هستند. همچنین ایستگاه­های آغاجاری، اهواز، بهبهان و رامهرمز به دلیل برخورداری از اقلیم مدیترانه‌ای نیمه خشک جنب حاره و در ایستگاه­های ایذه، صفی آباد و مسجد سلیمان به دلیل داشتن اقلیم مدیترانه‌ای جنب حاره، برای کاشت انواع میوه­های سردسیری، نیمه­گرمسیری و همچنین مرکّبات و سبزیجات زودرس و دیررس مناسب می­باشند.

کلیدواژه‌ها