تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سیب رقم گرانی اسمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این تحقیق با هدف تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و آهن بر برخی ویژگی­های کمی و کیفی میوه سیب رقم گرانی­اسمیت به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سال 1394 انجام شد. فاکتور اول، نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم در سه سطح صفر، 144 و 288 گرم به ازای هر درخت و فاکتور دوم، آهن از منبع Fe-EDDHA در سه سطح صفر، 1500 و 3000 میلی­گرم به ازای هر درخت به صورت کاربرد خاکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص سبزینگی و کارایی عملکرد توسط کاربرد نیتروژن افزایش یافت. بیشترین میزان شاخص سبزینگی (77/58) و کارایی عملکرد (889/0 کیلوگرم بر مترمربع) در سطح 288 گرم نیترات آمونیوم مشاهده شد. کلات آهن موجب افزایش pH عصاره میوه، غلظت آهن میوه و کاهش غلظت پتاسیم برگ شد. همبستگی مثبت و معنی­داری بین آنتی­اکسیدان کل و آهن برگ (84/0=r)، شاخصa* و آهن برگ (68/0=r)، پتاسیم برگ و نیتروژن برگ (69/0=r)، پتاسیم میوه و نیتروژن میوه (74/0= r)، نیتروژن برگ و نیتروژن میوه (66/0=r) مشاهده شد. در مجموع نیترات آمونیوم در سطح 288 گرم، تأثیر بیشتری در بهبود خصوصیات ذکر شده داشت و تغذیه آهن تأثیر چندانی نداشت و به نظر می­رسد به مقادیر بالاتری به منظور تأثیرگذاری بهتر، مورد نیاز باشد.

کلیدواژه‌ها