ارزیابی شاخص‌های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغربی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ارومیه

2 دانشیار پژوهشکده میوه های سردسیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

3 استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان

چکیده

با هدف توسعه کشت ارقام جدید سیب، نهال­های سیب وارداتی (ایتالیا) از نظر ویژگی­های رشدی، عملکرد و کیفی میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ترکیب­های پیوندی وارداتی شامل ارقام ردچیف، گالاشنیگا، فوجی­کیکو، فوجی، گالا روی پایه رویشی M9 و ارقام گلدن­دلیشز و رددلیشز روی پایه رویشی M9 به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. خصوصیات رشدی و رویشی درختان و صفات کیفی میوه در هر ترکیب پیوندی اندازه گیری و تجزیه آماری مرکب سه ساله داده­ها انجام شد. نتایج نشان داد که تمامی صفات رویشی به جز قطر تنه از لحاظ آماری در بین ارقام دارای اختلاف معنی­دار بودند. رشد رویشی شاخه­های یک­ساله، ارتفاع، سطح گسترش تاج درخت و اندازه برگ در ارقام رد­چیف، گلدن­دلیشز و رددلیشز از سطوح پائین­تری نسبت به سایر ارقام وارداتی برخوردار بودند. میزان کلروفیل کل در ارقام جدید بیشتر از ارقام شاهد بود. عملکرد محصول و اندازه میوه در درختان شاهد به مراتب کمتر از درختان دیگر بود. شاخص­های کیفی میوه در ارقام سیب وارداتی نسبت به درختان شاهد به مراتب بالاتر بود. شاخص سال­آوری و تغییرات عملکرد در ارقام جدید گالاشنیگا و فوجی کیکو کمتر از ارقام دیگر بود. کارآئی عملکرد در ارقام ردچیف و گالاشنیگا بیشتر از سایر ارقام مورد بررسی بود.

کلیدواژه‌ها