مقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم انجیر (Ficus carcia L.) در شرایط کشت درون شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، جیرفت

2 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، جیرفت

3 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، جیرفت

4 دانشجوی دکتری رشته گیاهان دارویی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به شوری دو رقم انجیر (کشکی و رونو) در شرایط کشت درون شیشه‌ای انجام شد. تیمار شوری با استفاده از غلظت‌های مختلف کلریدسدیم (0، 40، 80 و 120 میلی‌مولار) اعمال شد. پس از سه هفته، نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش معنی‌دار وزن‌تر و خشک، طول شاخساره و تعداد برگ در هر دو رقم شد. اما این کاهش در رقم کشکی بیشتر بود. در هر دو رقم با افزایش غلظت نمک کلریدسدیم در محیط کشت، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان افزایش یافت. فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی بطور معنی‌داری در رقم کشکی بیشتر بود. میزان تجمع سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم در برگ و ریشه رقم رونو به طور معنی­داری بیشتر از رقم کشکی بود. در غلظت 120 میلی‌مولار کلرید سدیم، همه صفات بطور معنی‌داری کاهش داشتند. در بیشتر صفات مورد ارزیابی، دانهال‌های دو رقم پاسخ‌های متفاوتی نشان دادند. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر مشخص شد که رقم کشکی نسبت به رقم رونو از تحمل بیشتری نسبت به تنش شوری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها