اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن‌دلشیز طی نگهداری در سردخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

به ­منظور بررسی اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن دلشیز طی انبارداری، آزمایشی به صورت اسپلیت در زمان بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی غلظت­های مختلف آسکوربات کلسیم (صفر، 5/2 و 5 درصد) و عامل فرعی زمان­های مختلف انبارداری (90، 150 و 210 روز) بود. نتایج بیانگر افزایش معنی­دار ماده جامد محلول کل، شاخص قهوه­ای شدن، تولید اتیلن و کاهش معنی­دار محتوای فنل کل، ویتامین ث، اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی بافت میوه و ماندگاری میوه با افزایش زمان نگهداری بود. با افزایش غلظت آسکوربات کلسیم، اسیدیته کل، استحکام بافت میوه و ماندگاری میوه افزایش و تولید اتیلن کاهش معنی­داری داشت. اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان انبارداری بر محتوای فنل کل و اتیلن میوه معنی­داری بود. مقدار اتیلن میوه در نتیجه تیمار با هر سطح از غلظت آسکوربات کلسیم کاهش یافت ولی با افزایش زمان نگهداری، روندی افزایشی داشت. بیشترین مقدار اتیلن تولیدی (06/3 میکرولیتر در کیلوگرم در ساعت) مربوط به میوه­های سیب شاهد در روز 210 نگهداری بود. براساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که آسکوربات کلسیم با کُندکردن فرآیند رسیدن و تولید اتیلن، سبب افزایش ماندگاری میوه سیب گلدن دلشیز طی نگهداری گردید.

کلیدواژه‌ها