ارزیابی برخی از ویژگی‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ‌میوه ارقام مختلف نارنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

2 دانش‌آموخته کارشناسی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

چکیده

در پژوهش حاضر تفاوت­های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه هشت رقم نارنگی (اورلاندو تانجلو، وکیوا، دنسی، هانی، کارا، ویلینگ، فرمنت و فیرچاید) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که ارقام تأثیر معنی­داری بر تمامی ویژگی­های مورد ارزیابی داشتند. رقم کارا دارای وزن، طول، قطر و حجم میوه بیشتر و رقم فرمنت دارای شاخص شکل بهتری نسبت به سایر رقم­ها بود. رقم وکیوا در مقایسه با سایر رقم­ها، دارای بیشترین میزان ویتامین ث، فعالیت آنتی­اکسیدانی، شاخص طعم، pH و ضخامت پوست بود و اسیدیته قابل تیتراسیون کمتری نسبت به سایر رقم­ها داشت. میزان ویتامین ث در رقم وکیوا 74/82% بیشتر از رقم هانی بود. بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به رقم ویلینگ بود که تفاوت معنی­داری با رقم وکیوا نداشت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، رقم وکیوا به دلیل داشتن بالاترین میزان ویتامین ث (04/117 میلی­گرم اسید آسکوربیک در 100 میلی­لیتر آب میوه)، فعالیت آنتی­اکسیدانی (62/45%) و شاخص طعم، کیفیت تغذیه­ای بهتری نسبت به سایر ارقام داشت و به دلیل داشتن پوست ضخیم­تر از کیفیت حمل و نقل بهتری برخوردار بود. رقم کارا و فرمنت به ترتیب با داشتن میوه­های درشت­تر و پهن­تر، کیفیت ظاهری بهتری و بازارپسندتری نسبت به سایر ارقام داشتند. اگر چه رقم هانی به دلیل داشتن کوچکترین اندازه میوه و کمترین میزان ویتامین ث به ترتیب از کیفیت ظاهری و ارزش غذایی کمتری جهت تازه­خوری برخوردار بود اما به دلیل داشتن بیشترین رنگیزه­های کاروتنوئیدی، از کیفیت ظاهری آب میوه بالاتری برخوردار بوده و می­تواند جهت فرآوری در صنعت آبمیوه توصیه شود.

کلیدواژه‌ها