تأثیر تغییر اقلیم بر فنولوژی انگور رقم بی‌دانه سفید در استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 کارشناس هواشناسی اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان‌غربی

3 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی-باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج

چکیده

افزایش دما در سال­های اخیر منجر به تغییراتی در چرخه نمو گیاهان شده است و پیش­بینی­های هیئت بین­الدول تغییر اقلیم حاکی از افزایش قابل توجه دما تا پایان قرن 21 است. انگور به عنوان یکی از مهم­ترین محصولات باغبانی جهان، شدیداً به تغییرات دما حساس است. لذا بررسی پاسخ فنولوژی انگور به تغییرات دما، زمینه مناسبی را برای ارزیابی ارقام و اتخاذ تصمیمات بهتر در راستای اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم فراهم می­کند. در این مطالعه، پاسخ فنولوژی انگور رقم بی­دانه سفید به افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم تحت سناریوی RCP8.5 در استان آذربایجان­غربی بررسی شد. مقایسه زمان رخداد مراحل فنولوژیکی مختلف در دو دوره آینده 2050-2021 و 2100-2071 با دوره تاریخی 2005-1976 بیانگر کاهش فواصل بین مراحل فنولوژیکی است. بعلاوه، طول فصل رشد در دوره­های آینده نزدیک و دور به میزان 10 و 40 روز در مقایسه با دوره تاریخی کاهش خواهد یافت. با توجه به تفاوت ارقام مختلف انگور در پاسخ به تغییرات دما و همچنین تأثیرپذیری متفاوت خرداقلیم­های مختلف از گرمایش جهانی، بررسی نقش توأم ارقام انگور و خرداقلیم­ها در مطالعات آینده این استان توصیه    می­شود.

کلیدواژه‌ها