تأثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه

2 استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

4 استادیار گروه زراعت و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

یکی از مهم­ترین پدیده‏های فیزیولوژیکی که کمیت و کیفیت محصول زیتون را تحت تأثیر قرار می­دهد، پدیده سال­آوری است که علاوه بر تولید نامنظم محصول در سال‏های مختلف، سبب کاهش چشمگیر کیفیت میوه در سال پرمحصول می­شود. در این پژوهش تأثیر تناوب باردهی روی برخی از ویژگی‏های میوه و روغن زیتون رقم زرد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بررسی، برخی از پارامترهای میوه زیتون (میانگین وزن کل میوه و متوسط ​​وزن تازه و خشک میوه، طول، قطر و حجم میوه) و پارامترهای کیفی مانند فنل کل، آنتوسیانین، کاروتنوئید و فلاونوئید کل تحت تأثیر میزان باردهی قرار گرفتند. در ارزیابی پارامترهای کیفی روغن زیتون (اسید چرب آزاد، پراکسید و شاخص اسپکتروفتومتریک) نیز مشخص شد که وضعیت درختان (آور و نیاور) تأثیر معنی­داری روی اسید چرب آزاد داشت و میزان اسید چرب آزاد در درختان نیاور در مقایسه با آور بیش­تر بود، ولی پراکسید تحت تأثیر باردهی قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها