اثر نوع محیط‌کشت و غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین بر پرآوری شاخساره‌های زغال‌اخته Cornus mas L.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

4 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

5 استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، کرج

چکیده

زغال­اخته با نام علمی Cornus mas L. یکی از گونه­های جنس Cornus از خانواده Cornaceae و یکی از درختان میوه بومی بخش­های مرکزی و شمال­غربی رشته کوه­های البرز می­باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی استقرار و پرآوری شاخساره­های زغال­اخته با استفاده از کشت درون­شیشه­ای جوانه­های جانبی انجام شد. برای این منظور از دو نوع محیط­کشت پایه WPM و QL و تنظیم­کننده­رشد بنزیل­آدنین (BA) در چهار سطح صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی­گرم بر لیتر به همراه غلظت ثابت 5/0 میلی­گرم بر لیتر ­اسید ایندول­استیک (IAA) در همه تکرارها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ کاملا تصادفی در 5 تکرار استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین شاخص­های پرآوری از جمله تعداد نوشاخه (79/4 به ازای هر ریز­نمونه)، طول نوشاخه (41/1 سانتی­متر) و تعداد گره (32/5 به ازای هر ریز­نمونه) در غلظت یک میلی­گرم بر لیتر بنزیل­آدنین (BA) و در محیط­کشت QL به­دست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی­داری با سایر تیمار­ها نشان داد. همچنین نتایج حاصل از بررسی همبستگی بین صفات نشان داد که تمامی صفات مورد ارزیابی دارای همبستگی مثبت و معنی­دار در سطح احتمال 5 درصد می­باشند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می­توان تأثیر مثبت و معنی­داری محیط­کشت QL و تنظیم کننده رشد بنزیل­آدنین را بر پرآوری ریزنمونه‌های زغال‌اخته گزارش کرد.

کلیدواژه‌ها