ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه هشت رقم انار محلی در منطقه نجف‌آباد اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

چکیده

انار یکی از قدیمی‌ترین میوه‌ها­ی کشت شده در ایران می­باشد که تنوع بالایی برای آن گزارش شده است. این پژوهش به‌منظور بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و بیوشیمیایی میوه در هشت رقم انار محلی (علی‌اکبری، گـر، پوست قرمز، گلابی، سورهی، میرزایی، یزدانی و لپ‌سرخی) در نجف‌آباد اصفهان انجام شد. میوه‌های انار در مرحله رسیدگی کامل برداشت و صفات مورد نظر بر اساس روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. در بین ارقام مورد بررسی رقم پوست قرمز دارای بیشترین وزن صد آریل (2/45 گرم) بود. بیشترین ضخامت پوست میوه (71/4 میلی‌متر) در رقم گر اندازه‌گیری شد. رقم علی‌اکبری دارای بیشترین مقادیر آنتوسیانین کل (41/1 میلی‌گرم در 100 گرم)، ترکیبات فنولیک (56/58 میلی‌گرم در 100 گرم) و اسیدیته قابل تیتراسیون (06/1 میلی‌گرم در 100 گرم) بود. بیشترین ضریب تغییرات فنوتیکی مربوط به صفت شاخص رسیدگی بود و ارقام لپ‌سرخی و علی‌اکبری، به‌ترتیب دارای بیشترین و کم‌ترین مقادیر این صفت بودند. به‌طور کلی می‌توان ارقام علی‌اکبری و سورهی را به‌دلیل داشتن مقادیر بالاتری از صفات مطلوب به‌عنوان ارقام برتر معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها