تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام تجاری داخلی و خارجی انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی- باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سنندج

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه

3 دانشیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

خشکی یکی از مهمترین تنش­های غیرزنده است که به شدت باعث کاهش رشد و تولید محصولات کشاورزی می­شود. تحمل انگور به خشکی نسبت به درختان دیگر بالا است اما تفاوت­های زیادی از این لحاظ بین ارقام و گونه های انگور وجود دارد. به منظور بررسی میزان تحمل به تنش خشکی چند رقم انگور بیدانه تجارتی وارد شده به کشور و چند رقم انگور بومی موجود در استان آذربایجان­غربی، این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به اجرا در آمد. از ارقام رشه، مام برایمه، یاقوتی، عسکری، خلیلی سفید، فخری، سایانی، ریش­بابا، ات اوزوم، بلاک سیدلس، سوپریور، فلیم سیدلس، تامسون سیدلس، فیستا و پرلت نهال­های یکساله به اندازه کافی تهیه و سپس در گلدان کشت شدند. تیمارهای خشکی شامل 75 درصد نیاز آبی، 55 درصد نیاز آبی و 35 درصد نیاز آبی اعمال شد. پس از اعمال خشکی به مدت سه ماه، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی از قبیل وزن تر ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه، سطح برگ، میزان کلروفیل، محتوی نسبی آب برگ­ها و دمای ‌برگ­ها مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی­داری در صفات اندازه­گیری شده بین ارقام انگور در شرایط تنش وجود دارد. ارقامی مانند فیستا، بلاک سیدلس بسیار حساس به تنش خشکی بودند در حالیکه ارقام خلیلی سفید، رشه، یاقوتی به خوبی توانستند شرایط تنش را تحمل نمایند. در بین ارقام خارجی مورد بررسی، ارقام پرلت و فلیم سیدلس تحمل نسبتا خوبی به تنش خشکی نشان داد.

کلیدواژه‌ها