تأثیر کوددهی سولفات پتاسیم و کلات آهن بر جذب برخی از عناصر غذایی و شاخص-های رویشی سیب رقم رد دلیشز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه

3 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

کوددهی یکی از اصول مدیریتی مهم در باغبانی است که در تغذیه درختان میوه نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه‌ تولیدی دارد. در این راستا پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی روی سیب رقم رد دلیشز انجام گرفت. بررسی اثر چالکود سولفات پتاسیم (صفر، 50 ، 100 و 150 گرم به ازای هر درخت) و کلات آهن 6 درصد (صفر، 10، 20 و 30 سی­سی به ازای هر درخت) طی دوره رشد درخت انجام گرفت و صفاتی از قبیل طول شاخه، شاخص کلروفیل، طول و عرض میوه، وزن میوه، تعداد میوه در هر درخت، شاخص سطح برگ و غلظت برخی عناصر غذایی ماکرو و میکرو در برگ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای سولفات پتاسیم و کلات آهن باعث بهبود تمامی صفات رشدی شدند. تیمارهای سولفات پتاسیم و کلات آهن باعث افزایش مثبت و معنی­دار عملکرد گردیدند. با افزایش غلظت سولفات پتاسیم مقدار عناصر فسفر و پتاسیم برگ افزایش یافت در حالیکه کلات آهن مقدار فسفر را کاهش داد. بیشترین مقدار منیزیم در شرایط عدم کاربرد تیمار سولفات پتاسیم در غلظت 30 سی­سی کلات آهن مشاهده شد. بیشترین میزان عنصر آهن در عدم کاربرد تیمار سولفات پتاسیم در غلظت­های 20 و 30 سی­سی کلات آهن مشاهده شد. همچنین با کاربرد کود سولفات پتاسیم، مقدار کلسیم و مس برگ کاهش یافت. کوددهی تأثیر معنی داری بر غلظت عناصر نیتروژن، روی و منگنز در برگ نداشت.

کلیدواژه‌ها