اثر نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بر فعالیت‌ آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه ‌توت سیاه ( Morus nigra L. )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

استفاده از پوشش­های خوراکی در افزایش انبارمانی و حفظ کیفیت محصولات باغبانی به عنوان ایده‌ای جدید در کشاورزی نوین مطرح می‌باشد. میوه­های توت سیاه برداشت شده، با نانوامولسیون کیتوزان در غلظت­های 0، 2500 و 5000 میلی‌گرم بر لیتر و اسانس رازیانه در غلظت­های 0، 250، 500 و750 میکرولیتر بر لیتر مورد تیمار قرارگرفت و به سردخانه­ای با دمای 1±4 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 95-85 درصد انتقال یافت. در این تحقیق شاخص­های فعالیت آنتی­اکسیدانی، محتوای آنتوسیانین کل، فعالیت آنزیم­ فنیل­آلانین آمونیالیاز، pH، مواد جامد محلول و اسیدهای قابل تیتراسیون در روزهای سوم، ششم و نهم پس از انبارداری و با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. در میوه­های تیمار شده بیشترین میزان آنتوسیانین مربوط به تیمار ترکیبی 500 میکرو­لیتر بر لیتر اسانس و 5000 میلی­گرم بر لیتر نانو­امولسیون کیتوزان در روز سوم بود. بیشترین تأثیر در فعالیت آنزیم PAL مربوط به تیمار ترکیبی 750 میکرولیتر بر لیتر اسانس رازیانه و5000 میلی­گرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان در روز نهم بود و همچنین در اکثر تیمارها ( به جز در نمونه­های مربوط به شاهد) در روزهای مختلف نگهداری از روندی صعودی برخوردار بود. بیشترین فعالیت آنتی­اکسیدانی در نمونه مربوط به تیمار ترکیبی 750 میکرو­لیتر بر لیتر اسانس و 5000 میلی­گرم بر لیتر نانو­امولسیون کیتوزان در روز نهم مشاهده شد. نتایج این پژوهش بیانگر افزایش عمر انبارداری و حفظ ویژگی‌های کیفی و کمی در میوه‌های تیمار شده نسبت به میوه­های بدون پوشش در طول دوره انبارداری بود.

کلیدواژه‌ها