اثر کلریدکلسیم و بسته‌بندی پلاستیکی نانو دکو ایتالیایی بر خواص کیفی و بیوشیمیایی میوه انار رقم شیشه کب نگهداری شده در انبار سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده

انار Punica granatum L.، از مهم‌ترین میوه‌های نیمه­گرمسیری ایران می­باشد که از لحاظ اقتصادی دارای جایگاه ویژه­ای است. لذا کیفیت پس از برداشت آن بسیار مهم می­باشد. در این تحقیق اثر تیمار‌های پس از برداشت (کلرید کلسیم و پوشش پلاستیکی نانو دکو)، بر خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی میوه انار شامل وزن آریل (دانه انار)، رنگ پوست، pH، مواد جامد محلول، ویتامین ث، فعالیت آنتی­اکسیدانی، آنتوسیانین و فنل کل میوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در رقم شیشه کب اجرا شد. فاکتور اول تیمار کلریدکلسیم در غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 2 درصد به روش غوطه­وری و فاکتور دوم نوع پوشش در دو سطح پوشش پلاستیکی نانو دکو و عدم پوشش بود. پس از نگهداری به مدت دو ماه در دمای 1±5 درجه سانتی­گراد، نتایج بیانگر عدم کاهش وزن در میوه­های تیمار شده با کلریدکلسیم بود. تیمار کلریدکلسیم سبب کاهش pH، افزایش شاخص‌های رنگ پوست و فعالیت آنتی­اکسیدانی میوه شد. بالاترین فعالیت آنتی­اکسیدانی در غلظت دو درصد و مولفه­های رنگ در غلظت­‌های 5/0 درصد مشاهده شدند. بیشترین میزان ویتامین ث و آنتوسیانین به ترتیب در تیمار دو درصد و 5/0 درصد کلریدکلسیم مشاهده شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل کلریدکلسیم و پوشش نانو دکو نشان داد که بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به میوه­های شاهد به میزان40/17 بریکس بود.

کلیدواژه‌ها