تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه UCB1 پسته تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ریزموجودات مفید (EM) بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و جذب برخی عناصر ­غذایی در پسته پایهUCB1 تحت تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورEM  (صفر و یک درصد) و شوری (7/0، 5، 10 و 6/13دسی­زیمنس بر متر) در سه تکرار بر روی نها­ل­های یکساله انجام شد. نهال­های پسته سه ماه بعد از اعمال شوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل a، b و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم برگ شد اما مقدار پرولین، قند محلول و عناصر سدیم و کلر در مقایسه با شاهد افزایش یافت. نتایج کاربردEM  نشان داد که غلظت یک درصد این کود موجب افزایش مقاومت پایه UCB1 به تنش شوری می­شود. همچنین اثرات متقابل شوری و EM بر مقدار محتوای نسبی آب برگ، پرولین، کلروفیل b، قند محلول و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم و کلر برگ معنی­دار گردید. بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ (13/87 درصد)، کلروفیل a (83/5 میلی­گرم بر گرم وزن تر)، کلروفیل b (93/2 میلی­گرم بر گرم وزن تر)، عناصر نیتروژن (21/3 درصد)، فسفر (25/0 درصد)، پتاسیم (69/2 درصد) و کمترین مقدار سدیم (90/7 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) و کلر برگ (73/12 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) در تیمار یک درصد EM و سطح شوری (7/0 دسی­زیمنس بر متر) مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد ریزموجودات مفید می­تواند سبب کاهش خسارات ناشی از تنش شوری گردد.

کلیدواژه‌ها