طراحی و ساخت ماشین برداشت خرما و مقایسه کارایی آن با روش سنتی در برداشت خرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، جیرفت

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز

چکیده

به‌منظور ارزیابی روش سنتی و برداشت ماشینی خرما از روی زمین و بدون نیاز به بالا رفتن کارگر از درخت، دستگاهی ساخته‌ شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Rhinoceros 3D  ترسیم و دستگاه بر اساس این نقشه‌ها ساخته شد. بخش‌های اصلی این ماشین شامل دسته تلسکوپی، اهرم گیرنده خوشه (انبر)، شوت انتقال خرما، رینگ و دسته تلسکوپی آن بود. برای ارزیابی عملکرد این ماشین، آزمون‌هایی در باغ خرما در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل برداشت خرما با ماشین ساخته ‌شده در این تحقیق و برداشت خرما به روش سنتی (دستی) بود. پارامترهای مورد بررسی شامل مدت زمان لازم برای برداشت خرما، میزان خرمای ریخته شده روی زمین، میزان خرمای تلف‌ شده، میزان کل برداشت خرما و میزان خرمای بسته‌بندی ‌شده در سه چین (سه مرحله برداشت خرما) بود. نتایج نشان داد که روش برداشت خرما بر زمان صرف شده برای برداشت، میزان خرمای ریخته شده روی زمین و میزان خرمای تلف ‌شده تأثیر معنی‌دار داشت. برداشت خرما با ماشین ساخته‌ شده باعث کاهش 43 درصدی در زمان برداشت شد. میزان خرمای تلف‌ شده در روش ماشینی و دستی به ترتیب 69/0 و 74/2 درصد بود. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش 57 درصدی خرمای ریخته شده روی زمین و کاهش 75 درصدی خرمای تلف‌ شده (له‌شده) در برداشت ماشینی نسبت به برداشت سنتی بود. ظرفیت برداشت خرما توسط کارگر 7/274 کیلوگرم یا 3/45 خوشه در ساعت و توسط ماشین 9/474 کیلوگرم در ساعت یا 2/80 خوشه در ساعت بود. 

کلیدواژه‌ها