بررسی تنوع پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های سیب منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد گیاهان دارویی، گروه باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

2 استادیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

3 استاد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

4 دانشیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

5 استادیار گروه باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

چکیده

ارزیابی تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از گام­های اساسی در نگهداری و حفاظت ژرم­پلاسم می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مشخصات و گروه­بندی ژنوتیپ­های مختلف سیب در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. برای این منظور 25 ژنوتیپ سیب از چهار منطقه هامون، بنجار، امامیه شهرستان زابل و منطقه زاهدان جمع­آوری و از نظر صفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی بررسی شدند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر،  بین ژنوتیپ­های مورد بررسی از نظر مورفولوژیکی به خصوص قطر شاخه یکساله، طول پهنک برگ، عرض گودی چشم و دم ، ضخامت و طول دم ، طول و عرض میوه اختلاف معنی داری وجود داشت. بطوریکه میانگین صفات مورفولوژیکی ارزیابی شده، در ژنوتیپ زاهدان بالاتر از ژنوتیپ­های زابل بود. از لحاظ صفات پومولوژیکی مورد ارزیابی نیز ژنوتیپ­های مورد مطالعه تنوع بالایی نشان دادند. نتایج تجزیه همبستگی، بیانگر وجود همبستگی  معنی­دار بین برخی صفات مورد ارزیابی بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین ضخامت دم با طول دم (65/0)، عرض میوه (76/0) و وزن میوه (48/0) و قطر شاخه یکساله (61/0) با عرض گودی چشم (83/0)، عمق گودی (84/0) و طول میوه (72/0) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها