اثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم ماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

زیتون (Olea Europea L.) از مهمترین محصولات باغبانی است که کشت آن در اکثر مناطق ایران به­دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر درختان میوه بویژه در مناطق خشک نیمه خشک و نیمه­گرمسیری رو به افزایش است. با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، استفاده از روش­های کشتی که با کاهش مصرف آب مصرفی درختان میوه همراه باشد، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مواد کاهنده تعرق و توری بر خصوصیات روغن و پروفیل اسیدهای چرب زیتون رقم ماری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار شامل تالک، اکسیدروی، سیلیس، کائولین،TSZ  (ترکیب تالک، سیلیس و اکسید روی)، TSZK  (ترکیب تالک، سیلیس، اکسید روی و کائولین)، توری و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد محلول‌پاشی با مواد کاهنده تعرق سبب کاهش میزان اسید پالمتیک (C18:0)، اسید لینولئیک C18:2))، اسید لینولئنیک (C18:3) و مجموع اسیدهای چرب اشباع (SFA) گردید. در حالیکه میزان اسید اولئیک (C18:1)، اسیدهای چرب غیراشباع (UFA) مجموع اسیدهای چرب تک شاخه­ای غیراشباع (Monounsaturated fatty acid) و نسبت اسید اولئیک به اسید لینولئیک افزایش یافت. به طور کلی مواد کاهنده تعرق باعث افزایش درصد روغن، از طریق کاهش دمای میوه، بهبود وضعیت ترکیب اسیدهای چرب از طریق افزایش اسیدهای چرب تک­شاخه­ای غیر اشباع به ویژه اسید اولئیک شدند. با توجه به اثر مثبت مواد کاهنده تعرق بر خصوصیات کیفی میوه و افزایش درصد روغن از طریق کاهش دمای برگ و  میوه، می­توان آنها را در مناطق گرم و خشک به­صورت محلول­پاشی در پرورش زیتون توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها