تأثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و فعالیت آنزیمی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 استادیار گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت

10.30466/rip.2021.121070

چکیده

تأثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت که بوسیله اختلاط پلی­پروپیلن با نانو ذرات نقره و سیلیکا آماده شده بود بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه‌های تازه بریده شلیل رقم ردگلد در دمای ۱-۰ درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی ٩۰ تا ٩٥% بررسی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام گرفت. صفاتی چون میزان پوسیدگی، میزان کاهش وزن، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، شاخص قهوه‌ای شدن، فعالیت آنزیم های پلی­فنل اکسیداز و  پراکسیداز ارزیابی شدند. بسته‌بندی نانو در مقایسه با شاهد (پلی­پروپیلن) کاهش معنی­داری در میزان پوسیدگی و میزان کاهش وزن داشت (۰۱/۰>P). فعالیت پلی­فنل اکسیداز و پراکسیداز و شاخص قهوه­ای شدن در میوه‌های بسته‌بندی شده در ظروف نانو کاهش یافت. بسته‌بندی نانو باعث حفظ اسیدیته کل گردید. میزان مواد جامد محلول در ظروف شاهد نسبت به ظروف نانو افزایش معنی داری نشان داد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ظروف بسته بندی حاوی نانوذرات نقره و سیلیکا می‌تواند تکنیک مناسبی برای کاهش پوسیدگی میوه و حفظ کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت شلیل تازه بریده رقم رد گلد در طول دوره نگهداری باشد.                                             

کلیدواژه‌ها